Untitled Document
 
 
 
มาตรฐานการบริการเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
 
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
 
มาตรฐานสถานีขนส่งทางบก [อ่าน 33 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานสะพาน [อ่าน 33 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานสุสานและฌาปนสถาน [อ่าน 33 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานหอกระจายข่าว [อ่าน 30 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานห้องน้ำสาธารณะ [อ่าน 26 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานหอพัก [อ่าน 33 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3