Untitled Document
 
 
 
มาตรฐานการบริการเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
 
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
 
มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน [อ่าน 238 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานการควบคุมอาคาร [อ่าน 244 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค [อ่าน 261 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [อ่าน 248 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [อ่าน 224 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน [อ่าน 225 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานการตลาด [อ่าน 224 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย [อ่าน 214 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3