Untitled Document
 
 
 
มาตรฐานการบริการเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
 
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
 
มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน [อ่าน 160 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานการควบคุมอาคาร [อ่าน 166 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค [อ่าน 174 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น [อ่าน 165 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม [อ่าน 148 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน [อ่าน 148 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานการตลาด [อ่าน 142 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย [อ่าน 137 คน] เมื่อ 13 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3