Untitled Document
 
 
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
     
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง ประกาศ เรื่องประชุมสภาเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้ง ที่ 1 ประจำปี 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 12 พฤศจิกายน 2563