Untitled Document
 
 
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
     
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการใช้จ่ายเงินของสำนักปลัด ไตรมาสที่1-4 ประจำปีงบประมาณ 2563
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 18 พฤศจิกายน 2562