Untitled Document
 
 
 
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
     
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
   
 
   

* แผนพัฒนาสามปี

* เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

* แผนการดำเนินงาน

* รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี

* แผนอัตรากำลังสามปี

* แสดงงบสถานะประจำปี

* รายงานการประชุมสภาเทศบาล

* แบบฟอร์มคำร้องต่าง

* สถิติการบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 26 กุมภาพันธ์ 2557