Untitled Document
 
 
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
     
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง รายงานการประชุมผู้บริหารครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖
   
 
   

(สำเนา)

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง

ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗

เมื่อวันพุธที่  ๓๐  ตุลาคม   ๒๕๕๗

  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง

--------------------------------

ผู้มาประชุม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๑.

นายมะก็รี   ตาเยะ

มะก็รี   ตาเยะ

นายกเทศมนตรีตำบลพ่อมิ่ง

ประธาน

๒.

นายอับดุลเลาะ  ตาฮา

อับดุลเลาะ  ตาฮา

รองนายกเทศมนตรี

 

๓.

นายมะกะตา   จะรง

มะกะตา   จะรง

รองนายกเทศมนตรี

 

๔.

นายคอยรูลอานวารี  จิ

คอยรูลอานวารี  จิ

เลขานุการนายกเทศมนตรี

 

๕.

นายอุมา   เจ๊ะยอ

อุมา   เจ๊ะยอ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

ลายมือชื่อ

ตำแหน่ง

หมายเหตุ

๑.

นายสุฟญาน   คงคาลิหมีน

สุฟญาน   คงคาลิหมีน

รักษาการปลัดเทศบาล

 

๒.

นางสาวมานิตา   แดสามัญ

มานิตา    แดสามัญ

นักบริหารงานการคลัง

 

๓.

นายศิริชัย   ปลาลารัตน์

ศิริชัย   ปลาลารัตน์

จพง.การเงินและบัญชี

รก.หน.กศ.

 

เริ่มประชุมเวลา            ๑๓.๓๐น.

ข้อประชุม

                   วันนี้เวลา  ๑๓.๓๐น. นายมะก็รี   ตาเยะ นายกเทศมนตรีตำบลพ่อมิ่ง ได้นัดให้มีการประชุมผู้บริหารเทศบาลเพื่อขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗ ที่จะต้องดำเนินการ ในห้วงระยะเวลานี้ ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑                             เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน                                                 - ไม่มี-

ที่ประชุม                                      รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒                             เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

ประธาน                                       - ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓                             เรื่องเพื่อพิจารณา

๓.๑  พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.. ๒๕๕๗  ครั้งที่  ๑/๒๕๕๗  ของกองการศึกษา

นายมะก็รี   ตาเยะ                           - ขอให้ปลัดเทศบาล ชี้แจงรายละเอียด

 

 

 

 

-๒-

 

นายสุฟญาน  คงคาลิหมีน                    - เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง  มีความจำเป็นที่จะต้องขออนุมัติผู้บริหาร

ปลัดเทศบาล                                  เทศบาลขอโอนเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

                                                พ.ศ.  ๒๕๕๗  จำนวน    รายการ ดังนี้                                                                       โอนเพิ่ม

แผนงาน การศึกษา

          งาน บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

          หมวด ค่าใช้สอย

          ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติฯ

รายการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ตั้งไว้  ๕๐,๐๐๐.-บาท

คงเหลือ             ๕๐,๐๐๐.-บาท

                   ขอโอนเพิ่ม         ๖๐,๐๐๐.-บาท                              หลังโอน           ๑๑๐,๐๐๐.-บาท

ขอโอนลดจาก

แผนงาน การศึกษา

                                                          งาน  บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

          หมวด ค่าตอบแทน

          ประเภท เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.-บาท

                   คงเหลือก่อนโอน           ๓๐๐,๐๐๐.-บาท                   ขอโอนลดครั้งนี้                      ๖๐,๐๐๐.-บาท

                   คงเหลือหลังโอนลด         ๒๔๐,๐๐๐.-บาท

                                                โอนเพิ่ม  เป็นเงินทั้งสิ้น  ๖๐,๐๐๐.-บาท (เงินหกหมื่นบาทถ้วน)

นายมะก็รี   ตาเยะ                           เนื่องจากมีการเดินทางไปราชการชมนิทรรศการเป็นหมู่คณะทำให้

ประธาน                                                ค่าเดินทางไปราชการไม่เพียงพอในการเบิกจ่าย จึงจำเป็นต้องขอ

                                                โอนงบประมาณเพิ่มในครั้งนี้

นายสุฟญาน   คงคาลิหมีน                   ข้อกฎหมาย ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

ปลัดเทศบาล                                  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๑ หมวด ๔ ข้อ๒๖

การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายต่างๆให้เป็นอำนาจอนุมัติของคณะ

ผู้บริหารท้องถิ่น

นายมะก็รี   ตาเยะ                           ขอให้ทุกท่านพิจารณาตามบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประ

                                                จำปีงบประมาณ พ..  ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ของกอง

                                                การศึกษา

 

 

 

 

-๓-

 

ที่ประชุม                                      ได้พิจารณาแล้ว มีมติให้โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                                                งบประมาณ  ..  ๒๕๕๗  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ ของกองการศึกษา

เป็นเงิน   

 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 03 กุมภาพันธ์ 2557