Untitled Document
 
 
 
รายงานสถานะการเงิน
     
รายงานสถานะการเงิน สรุปรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
   
 
   

 

 

รายรับ

           รายการ                                                               รับจริง  ปี  ๒๕๕๕

๑.  หมวดภาษีอากร                                                               ๒๖,๖๓๔.๒๗

๒.  หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต                                  ๖,๙๖๐.๙๗

๓.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                    ๕๔,๕๕๖.๐๐

๔.  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                          -

๕.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                ๕๔,๔๒๖.๐๐

๖.  หมวดรายได้จากทุน                                                                  -   

๗.  หมวดภาษีจัดสรร                                                       ๗,๖๒๔,๔๓๕.๑๐

๘.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                   ๖,๘๖๓,๐๙๓.๐๐

 

 

 

รายจ่าย

             รายการ                                                       รับจริง  ปี  ๒๕๕๕

๑.  งบกลาง                                                                    ๕๒๘,๗๓๐.๐๐

๒.  เงินเดือน                                                               ๑,๘๕๘,๗๘๗.๐๔

๓.  ค่าจ้างชั่วคราว                                                            ๙๕๒,๓๑๑.๐๐

๔.  ค่าตอบแทน                                                           ๑,๗๔๕,๑๐๔.๗๓

๕.  ค่าใช้สอย                                                              ๓,๐๓๕,๗๗๖.๑๐

๖.  ค่าวัสดุ                                                                 ๑,๕๑๐,๙๖๕.๔๐

๗.  ค่าสาธารณูปโภค                                                         ๓๙๐,๔๘๔.๙๑

๘.  เงินอุดหนุน                                                            ๑,๑๐๔,๕๐๐.๐๐

๙.  ค่าครุภัณฑ์                                                               ๑๗๘,๓๐๐.๐๐

๑๐. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                               ๑,๐๑๑,๐๐๐.๐๐

๑๑. รายจ่ายอื่น                                                           -

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 30 ธันวาคม 2555