Untitled Document
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง(รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)
   
 
   
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่
 
     
 
ประกาศเมื่อ 24 ธันวาคม 2564