การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อทำประชาพิจารณ์ต่อการจัดทำร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง
 
เรื่อง การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล พ.ศ.๒๕๖๔
แสดงความคิดเห็น
โดย
ใส่ตัวอักษร